Al Grgld

We zijn niet bang, bij Grgld. Ik  stroop mijn  mouwen op en zorg dat uw dagelijkse administratieve, secretariële en organisatorische zaken professioneel uitgevoerd worden. Hieronder een greep uit de Al Grgld lijst.

Tijdelijke uitval van een secretaresse? Piekmomenten in vakanties? Extra hulp bij projectmanagement of de (re)organisatie van uw officemanagement? Professioneel, efficiënt en met enthousiasme voor uw uitdagingen kom ik in actie. Kortom het wordt geregeld. Grgld werkt(e) met plezier samen met zeer uiteenlopende organisaties:

FIOM

Fiom is de specialist op gebied van ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Fiom heeft Grgld gevraagd om haar te adviseren en te assisteren bij haar secretariële dienstverlening. Grgld werkt actief mee in het team, professionaliseert de dienstverlening en doet voorstellen om het secretariaat toekomstbestendig te maken.

De Nederlandse ggz

De Nederlandse ggz is de netwerkvereniging voor de geestelijke gezondheidszorgbranche. Wij zetten ons, samen met ggz-aanbieders en partners binnen en buiten de ggz-sector, in voor een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving. Samen met onze leden hebben wij een aantal maatschappelijke ambities geformuleerd. Grgld ondersteunt als bestuurssecretaresse de voorzitter Raad van Bestuur, Ruth Peetoom. In die hoedanigheid verzorgt Grgld het volledige agendabeheer (incl nevenfuncties), de bijbehorende stukken, attendeert op speciale events en ontzorgt de voorzitter in de volle breedte.

Aafje Rotterdam

“U wilt uw eigen leven leiden, op een manier die bij u past en in uw eigen omgeving. Mogelijk heeft u hierbij anderen nodig. Aafje is graag die ander. Aafje

helpt u thuis, bij Aafje kunt u wonen en bij Aafje kunt u ook logeren. Aafje is altijd in de buurt. Met thuiszorg huizen en zorghotels”. Grgld adviseert Aafje in het professionaliseren en (her)inrichten van haar volledige stafsecretariaat (9 personen). Vanaf het uitvoeren van een nulmeting, tot en met de advisering en implementatie van het verbeterplan. Grgld is de sparringpartner van de leidinggevende, het bestuur en de HR adviseur.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Deze branchevereniging helpt mensen met een handicapt het leven te leiden dat ze willen. Grgld mocht hier op diverse fronten adviseren en ondersteunen. In eerste instantie als directieassistente voor de directeur Frank Bluiminck. In deze hoedanigheid heeft Grgld (zonder inwerkperiode) de volledige ondersteuning voor haar rekening genomen. De directeur heeft nooit gemerkt dat er een interim assistente zat, in tegendeel! Vanuit de leidinggevende van het secretariaat kwam de vervolgvraag als snel op tafel: wil jij de VGN adviseren in het professioneler inrichten van haar bestuur-, directie- en beleidssecretariaat? Bovendien ontstond de vraag om de leidinggevende vanuit haar positie te coachen in het sturing geven aan deze secretaresses. Een multifunctionele vraag die op alle fronten geleid heeft tot een betere interne samenwerking, een heldere visie op hoe de VGN haar secretaresses positioneert, een helder werkproces en een leidinggevende die meer inzage gekregen heeft in wat er nodig is in het aansturen van een dergelijk team. Van ondersteuner directie, naar procesbegeleider en coach….en ongelofelijke mooie en leerzame reis!

Zorgthuisnl

Zorgthuisnl behartigt de collectieve belangen van thuiszorgorganisaties. Als branchevereniging zijn zij op vele vlakken actief voor hun aangesloten leden. Zorgthuisnl wilde graag dat Grgld advies uitbracht over de inrichting van hun backoffice en ledenadministratie. Hoe hebben we onze processen ingericht? Zijn deze wel LEAN? Kunnen leden ons makkelijk vinden en kunnen we wat regelwerk voor hen schrappen? Grgld heeft een scan gedaan en op basis van de uitkomsten een aantal aanbevelingen gedaan. Vervolgens is Grgld gestart met het implementeren van die aanbevelingen. Het inwerken van de nieuwe secretaresses was een van de resultaten van dit project.

ZorgSpectrum

ZorgSpectrum ondersteunt mensen met één of meerdere progressieve chronische aandoeningen en daardoor beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Zorgspectrum had behoefte aan ondersteuning binnen het HR team en dan met name voor de verzuimadministratie. Naast de dagelijkse administratie heeft ze Grgld gevraagd te adviseren over een efficiënte werkwijze en het in kaart brengen van de blinde vlekken in haar huidige processen. Door interviews te houden met alle stakeholders in de verzuimketen kwamen al snel knelpunten naar voren. Daarnaast heeft Grgld zich verdiept in de verplichte acties waar het gaat om de Wet verbetering Poortwachter. Kortom, een leerzame opdracht, die veel nieuwe kennis bracht!

Ministerie van VWS

Het ministerie van VWS  wil dat mensen erop kunnen vertrouwen dat de zorg goed, betaalbaar en beschikbaar is en blijft. Voor deze organisatie is Grgld als documentspecialist aan de slag gegaan. Het op orde brengen, digitaliseren en verwerken van vele beleidsstukken was een onderdeel van deze opdracht. Een vertrouwelijke taak die veel accuratesse vergde, dus een passende opdracht!

Bureau de Veghte

Bureau de Veghte is adviesbureau voor interim management en werving & selectie. Zij heeft Grgld gevraagd haar migratieproject te faciliteren. Een opdracht die voor Grgld vele nieuwe aspecten omvatte. Het communiceren met ICT specialisten en het verdiepen in de specifieke migratie dynamiek was een uitdaging en vroeg om een staaltje doorzettingsvermogen. Het is gelukt!

Naturalis (Biodiversity center)

Naturalis is het nationaal onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit.  Binnen deze boeiende organisatie ondersteunde ik bij de factuurcontroles, het voeren van (Engelstalige) correspondentie, het (mede) maken van documenten en rapportages, het bewaken van projectdeadlines en -taken.

LOC/Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

LOC Waardevolle zorg is een netwerk van mensen die zich betrokken voelen bij en zich inzetten voor waardevolle zorg. Hier mocht ik de bestuurssecretaris tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen. Het organiseren van bijeenkomsten, updaten van administratie, aanpassen website, notuleren en organiseren van diverse vergaderingen is een deel van de uitgevoerde taken. Daarnaast beheerde ik de complexe agenda van diverse medewerkers.  Gasten ontvangen? Mailings? Geen probleem, ook dat pakte ik graag op! Al Grgld!

Van Kleef Instituut

VKI is het kennis- en inspiratienetwerk van en voor zorgprofessionals. De directeur vroeg mij om advies voor het werven van een officemanager. Door het inzetten van mijn uitgebreide netwerk is deze missie geslaagd. En in de tussentijd ben ik daar gewoon zelf aan de slag gegaan.

HilverZorg

HilverZorg biedt zorg gedurende alle levensfases in het proces van ouder worden. Bij deze organisatie werkte ik mee met het HRM team. Dit team had de behoefte aan meer structuur in de administratie en aan verbetervoorstellen voor het efficiënter samenwerken, het professioneler organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten.

PO-Raad

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). Hier ondersteunde ik de directeur in zijn dagelijkse werkzaamheden en daarnaast behoorde de aansturing van het algemene secretariaat ook tot mijn kerntaak. Verder was er de uitdaging tot het vormen van een goed samenwerkend team en het adviseren van de directie over de inrichting en aansturing van het secretariaat.

Merem

Mensen met een lichamelijke en/of cognitieve beperking of (chronische) ziekte weer een zo zelfstandig mogelijk leven teruggeven, dát is het doel van Merem. Hier ondersteunde ik de afdeling HRM bij alle voorkomende werkzaamheden zoals archivering, aanvullen personeelsdossiers, contacten/administratie met bedrijfsarts, opstellen contracten en mutaties. Hier heb ik de volledige werving en selectie processen gestandaardiseerd en geïmplementeerd. Een boeiende opdracht bij een leuke organisatie!

Fiom

Fiom is de specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen.  Voor deze organisatie heb ik mondelinge interviews uitgewerkt.

Stichting Zorggeschil

Stichting Zorggeschil is een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie welke zich richt op zorgverleners in de eerstelijnszorg; de verpleegzorg, de verzorgingszorg en de thuiszorg, maar bijvoorbeeld ook de geestelijke gezondheidszorg. Voor Stichting Zorggeschil organiseer ik de bestuurs- en raad van deelnemers vergaderingen. Bereid ik de agenda met stukken voor,  hou ik contact met deelnemers, verzorg notulen, bewaak actielijsten en zorg voor een professionele digitale archivering.

Stichting Benchmark GGZ

De SBGGZ is een onafhankelijk kenniscentrum bestuurd door vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Grgld is aangetrokken voor het officemanagement. Bij SBGGZ ondersteunde ik de directie bij haar dagelijkse taken, verzorgde ik de vergaderingen met het bestuur, organiseerde ik talloze bijeenkomsten. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het voorbereiden van de financiële administratie en de collega’s kregen op tijd alle kantoorbenodigdheden, tickets voor reizen, materialen voor presentaties.