Al Grgld

We zijn niet bang, bij Grgld. We stropen onze mouwen op en zorgen dat uw dagelijkse administratieve, secretariële en organisatorische zaken professioneel uitgevoerd worden. Tijdelijke uitval van een secretaresse? Piekmomenten in vakanties? Extra hulp bij projectmanagement of (de reorganisatie van) uw officemanagement? Wij zorgen professioneel, efficiënt en met enthousiasme voor uw uitdagingen. Kortom het wordt geregeld. Grgld werkt(e) met plezier en met grote diversiteit voor:

Ministerie van VWS

Het ministerie van VWS  wil dat mensen erop kunnen vertrouwen dat de zorg goed, betaalbaar en beschikbaar is en blijft. Voor deze organisatie is Grgld als documentspecialist aan de slag gegaan. Het op orde brengen, digitaliseren en verwerken van vele beleidsstukken was een onderdeel van deze opdracht. Een taak die veel accuratesse vergde, dus een mooie opdracht voor ons!

Naturalis (Biodiversity center)

Naturalis is het nationaal onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit.  Wetenschappers zetten zich in voor het beschrijven, begrijpen en behouden van biodiversiteit. Binnen deze boeiende organisatie ondersteunen wij bij de factuurcontroles, het voeren van (Engelstalige) correspondentie, het (mede) maken van documenten en rapportages, het bewaken van projectdeadlines en -taken.

LOC/Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

LOC Waardevolle zorg is een netwerk van mensen die zich betrokken voelen bij en zich inzetten voor waardevolle zorg. Hier vervangen wij de bestuurssecretaris tijdens haar zwangerschapsverlof. We organiseren bijeenkomsten, updaten administratie, passen website aan, notuleren en organiseren diverse vergaderingen. Daarnaast beheren wij de complexe agenda van diverse medewerkers.  Gasten ontvangen? Mailings? Geen probleem, ook dat pakken we graag op!

Van Kleef Instituut

VKI is het kennis- en inspiratienetwerk van en voor zorgprofessionals. De directeur vroeg ons om advies voor het werven van een officemanager.

HilverZorg

HilverZorg biedt zorg gedurende alle levensfases in het proces van ouder worden. Van thuis en in de wijk tot in de veilige omgeving van het woondiensten- of expertisecentrum. Met kleinschalige, integrale zorg stellen we onze klanten in staat hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen. Nu en in de toekomst. Bij deze organisatie werken wij mee met het HRM team. Dit team had de behoefte aan meer structuur in de administratie en aan verbetervoorstellen voor het efficiënter samenwerken, het professioneler organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten.

PO-Raad

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Voor deze organisatie ondersteunen wij de directeur in zijn dagelijkse werkzaamheden en daarnaast behoort de aansturing van het algemene secretariaat ook tot onze kerntaak. Verder is er de uitdaging tot het vormen van een goed samenwerkend team en het adviseren van de directie over de inrichting en aansturing van het secretariaat.

Merem

Mensen met een lichamelijke en/of cognitieve beperking of (chronische) ziekte weer een zo zelfstandig mogelijk leven teruggeven, dát is het doel van Merem. Merem verzorgt medische specialistische revalidatie voor volwassen en kinderen. Voor Merem ondersteunen wij de afdeling HRM. Hiervoor pakken wij alle voorkomende werkzaamheden op zoals archivering, aanvullen personeelsdossiers, contacten/administratie met bedrijfsarts, opstellen contracten en mutaties. Bij Merem werken we met diverse personeelsadministratiepakketten. Een boeiende opdracht bij een leuke organisatie!

Fiom

Fiom is de specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen.  Voor deze organisatie hebben wij mondelinge interviews uitgewerkt.

Stichting Zorggeschil

Stichting Zorggeschil is een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie welke zich richt op zorgverleners in de eerstelijnszorg; de verpleegzorg, de verzorgingszorg en de thuiszorg, maar bijvoorbeeld ook de geestelijke gezondheidszorg. Door u aan te sluiten bij Stichting Zorggeschil voldoet u aan de wettelijke plicht om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Voor Stichting Zorggeschil organiseren wij de bestuurs- en raad van deelnemers vergaderingen. We bereiden de agenda met stukken voor,  houden contact met deelnemers, verzorgen notulen, bewaken actielijsten en zorgen voor een professionele digitale archivering.

Stichting Benchmark GGZ

De SBGGZ is een onafhankelijk kenniscentrum bestuurd door vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Samen willen zij de kwaliteit van de zorg in de GGZ verbeteren door transparantie te bieden over behandeluitkomsten. Grgld is aangetrokken voor het officemanagement. Bij SBGGZ ondersteunen wij de directie bij haar dagelijkse taken, verzorgen wij de vergaderingen met het bestuur, organiseren wij talloze bijeenkomsten. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het voorbereiden van de financiële administratie en door ons hebben de collega’s op tijd alle kantoorbenodigdheden, tickets voor reizen, materialen voor presentaties.

XpertiseZorg

XpertiseZorg Organisatieadviseurs onderzoekt, adviseert en innoveert.  Hun doel is om de Nederlandse gezondheidszorg nog beter te maken. Grgld is gevraagd management ondersteunende taken uit te voeren. Het complexe agendabeheer is voor ons een koud kunstje.

Zorggroep Reinalda 

Deze zorggroep te Haarlem is al sinds 1972 de enige zorggroep in de regio met het humanisme als grondbeginsel.  De bewoners geven zelf richting aan hun leven en hebben een actieve rol. Grgld is gevraagd voor het notuleren van de OR vergaderingen.

In voor zorg I Waardigheid en trots

Voor dit stimuleringsprogramma’s van het ministerie van VWS waren we actief als leidinggevende, coördinator backoffice en managementassistente. Een impressie van de activiteiten:

 • Opzetten backoffice
 • Aansturen 8 managementassistentes
 • Implementatie eenduidige archiveringsmethodiek
 • Organisatie bijeenkomsten (tot 80p)
 • Projectmanagement
 • Eindredactie van flyers, programmaboekjes, handboeken en andere communicatiemiddelen

Beyond Now

Voor deze conceptontwikkelaar en woonwensenexpert werkten we tijdelijk als projectmanager. Een impressie van de activiteiten:

 • Opzetten relatiebestand
 • Uitwerken van enquêtes
 • Tekstredactie
 • Verzorgen van mailingen

Stichting Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ)

Grgld ondersteunt deze sterke belangenbehartiger en stevige lobbyist in haar dagelijkse managementtaken. Samen zetten we in op het professionaliseren van de service van deze stichting.

Aids Foundation East West (AFEW)

Voor deze internationale netwerkorganisatie waren we verantwoordelijk voor:

 • Projectondersteuning
 • Ondersteuning internationaal team
 • Complex agendabeheer
 • Facilitaire ondersteuning

Youth Incentives

Voor dit internationale centrum voor jongeren en seksualiteit waren we actief in managementondersteuning en projectorganisatie. Een impressie van de activiteiten:

 • Ondersteunen van de projectleider (agendabeheer/regelen dienstreizen)
 • Organiseren van een congresweek met en voor 70 jongeren uit Rwanda en Tanzania
 • Notuleren (in Rwanda en Kenia) van Engelstalige vergaderingen
 • Regelen van buitenlandse dienstreizen

Econcern

Voor deze organisatie in duurzame energie waren we actief in officemanagement en managementondersteuning. Een impressie van de werkzaamheden:

 • Professionaliseren van het secretariaat
 • Ondersteunen van de algemeen directeur
 • Projectondersteuning van een internationaal MT
 • Regelen van buitenlandse dienstreizen